Cảm âm 世上只有 妈 妈 好

世..上只..有 妈 妈 好


(没 有 妈 妈 最 苦 恼)


Rế ..Đố Là.. Đố Fá Rế Đồ Rế


有 妈 的 孩 子 像 块 宝


(没 妈 的 孩 子 像 根 草)


Là Đô Rế Đô, Lá Sol Fa Rề Đố La Sol


投 进 妈 妈 的 怀 抱


(离 开 妈 妈 的 怀 抱)


Sol  Sol La Đố Rế Đố La Sol Fà


幸 福 享 不 了


(幸 福 哪 里 找?)


Đố La Sol Fa Rê Fà ĐôCảm âm 世上只有 妈 妈 好
Nguồn: Cảm âm 世上只有 妈 妈 好

No comments:

Post a Comment