Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

fa mi rê fa sol lá

là đô rế đô đô đô đô la sol

fa sol la fa đố sol

đố sol sol lá sol fa sol

fa mi rê fa sol lá

là đô rế đô đô đô đô la sol

fa sol la fa đố sol

đố sol sol lá sol fa fa


là đô rê là rê mí là mi fa’ mi rê đô là

fa lá sol đố la sol , sol fa sol la sol la đố

là đô rê là rê mí là mi fa’ mi rê đô là

đố la sol đố la rề rề mi fa sol la đố sol

lá sol fa.Cảm Âm Vầng Trăng Khóc
Nguồn: Cảm Âm Vầng Trăng Khóc

No comments:

Post a Comment