Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm


              (雪花神剑)


Rề Rề Lá Sol…Fa Mi Rê Rê Đồ Rê


Rề Rề Lá Sol…Đố Sòl La


Là Rế Mí Rê Đồ, Là Rế…Mí Rê Là

Lá Sol…Sol Fa Mi Rê..Đồ Rê


Rề Mí Fá…Mí Fá Mí…Rê Đồ Rê … Đồ Rê

Rề Mí Fá…Mi Fá Mi Rê Đô Là…Sol La

Lá Sol…La Sol La Sib, Rế Fá..Fa Sol..


Lá Rế Mí Fá Fá Fá Mí Rế Mí


Rề Mi Fa Mi Fá Mi Rê Đồ Rê Rê Đồ Rê

Rề Mi Fá Mi Fá Mi Rê Đố Là…Sol La

Lá Sol..Sol La Sib Rế Fá Mí Rế

Rế Đô Là Đô Rế Đố La Đố RếCảm âm Tuyết hoa thần kiếm
Nguồn: Cảm âm Tuyết hoa thần kiếm

No comments:

Post a Comment