Cảm âm Trường tương tư

Đồ Rê Fa Sol Lá Đố2 Fá2 Rê2 Là Đô2


Rê2 Fá2 Rê2 Rế2 Đô2 Là Rế2 Đô2 Fà Sol


Sol Đố2 La Sol Lá Sol Fa Sol Rề


Đồ Rê Fa Sol Lá Sol Fà Sol Đố2 La Sol


 


Đồ Rê Fa Sol Lá Đố2 Fá2 Rê2 Là Đô2


Rê2 Fá2 Rê2 Rế2 Đô2 Là Rế2 Đô2 Fà Sol


Sol Đố2 La Sol Lá Sol Fa Sol Rề


Đồ Rê Fa Sol Lá Sol Đố2 La Sol Fa Rề Đồ Fa


 


Là Đô2 Rê2 Fá2 Mí2 Rê2 La Đô2 Rế2 Là


Rế2 Đô2 La Sol Lá Sol Rề Fa Sol Lá


Là Đô2 Rê2 Fá2 Rê2 Fa2 Sól2 Fa2 Rề2 Rề2


Rề2 Fa2 Lá2 Sol2 Fa2 Rề2 , Fá2 Là Rế2 Đô2


 


Đồ Rê Fa Sol Lá Đố2 Fá2 Rê2 Là Đô2


Fá2 Mi2 Rê2 Rế2 Đô2 Là Rế2 Đô2 Fà Sol


Sol Đố2 La Sol Lá Sol Fa Sol Rề


Đồ Rê Fa Sol Lá Sol Đố2 La Sol FàCảm âm Trường tương tư
Nguồn: Cảm âm Trường tương tư

No comments:

Post a Comment