Cảm âm Thanh hoa sứ

Thanh hoa sứ


              (青花瓷)


 


Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl


Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Là Mí2 Rê2 Đồ2 Đồ2


Sol La Mí2,Mí2 Mí2 Rế2 Mí2,Mí2 Rế2 Mí2 Sól2 Mi2


Mí2 Mí2 Mí2 Rê2,Rê2 Rê2 Rê2 Rê2,Đồ2 Rê2


 


Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl


Sòl La Mí2,Sól2 Sól2 Mi2,Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Đồ2 Đồ2


Rế2 Đô2 Rê2 Mí2 Rê2 Rê2 Đồ2 Rê2,Đô2 Là Rế2 Đô2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Đô2


ĐK:


Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mí2 Là,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Rê2


Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Đô2


Đồ2 Rê2 Mí2 Sol2 Lá2 Sol2 Mí2 Sol2 Mí2 Mí2 Rê2 Rê2


Đồ2 Rê2 Đồ2 Rê2,Đồ2 Rê2 Mí2 Sól2 Mi2


 


Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mí2 Là,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Rê2


Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Đô2


Đồ2 Rê2 Mí2 Sol2 Lá2 Sol2 Mí2 Sol2 Mí2 Mí2 Rê2 Rê2


Sól2 Mí2 Rê2 Rê2 Đồ2 Đồ2Cảm âm Thanh hoa sứ
Nguồn: Cảm âm Thanh hoa sứ

No comments:

Post a Comment