Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

Cảm âm Tề thiên hái trộm đào


(nhạc Tây Du Ký)


 


Rề La Đố2 La Rề Fa

Rề Fa Rề Fà Lá, La Sol La Fa Rề

Là Đố2 Rế2 Rế2 Rế2 Là Đố2

Là Đố2 Là Đố2 Rế2 ,Rế2 Rế2 Là Đố2

Đố2 Rề Đố2 Rề La La Fà..

Sol Sol Sol Fa Sol Lá Đố2 Rế2

Lá2… Là.. Lá2 …Là

Lá2 Là..Lá2 Là..Lá2..Là

La Sol Fa Sol La Đố2 Rê2Cảm âm Tề thiên hái trộm đào
Nguồn: Cảm âm Tề thiên hái trộm đào

No comments:

Post a Comment