Cảm âm Tây Vương nữ quốcĐồ Rê Fa, Sol La Mi Rê Đồ Rê

Fa Sol La, Đố Rế Fa Sol La Si La

La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol

Fa Sol La Đố Rê Đồ

Rê Mi Sol La Rê Fa


ĐK :

Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố Rế

Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố La Sol La

La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol

Fa Sol La Đố Rê Đô

Rê Mi Sol La Rê Fa


 


Cảm âm Tây Vương nữ quốcCảm âm Tây Vương nữ quốc
Nguồn: Cảm âm Tây Vương nữ quốc

No comments:

Post a Comment