Cảm âm Tâm vũ (心 雨)

Cảm âm Tâm vũ


            ( )


我 的 思 念


Đồ Đồ Rề Fa


是 不 可 触 摸 的 网


Fà Sol Sol Lá Sol Rê Đồ


我 的 思 念 ….不 再 是 决 堤 的 海


Đồ Đồ Rề Fa ….Rế Rế Đố La Fà Sol


为 什 么 总 在


Sol Lá Sol Fa Rề


那 些 飘..雨 的 日 子


Fá Rế Đố..La Đô Mi Rê


深 深 地 把你 想 起


Đồ Đố La Sol Rề Fa Sol Fa


ĐK:


我 的.. 心 是 六 月 的 情


Đồ Rê…Fa Sol La La Sol La


沥 沥 下 着 心 雨


La La La Sol Fa Sol


想 你 想 你 想 你 想 你


Đồ Rê Lá Lá Lá Lá Sol La


最 后 一 次 想 你


Lá Lá Lá Sol Fà Sol 


因 为 明 天


Đô ĐôRế


我 将 成 为 别 人 的 新 娘


Đố La Sol Sol La Sol Sol Fa Rê


让 我 最 后 一 次 想 你


Đồ Đố La Sol Rề Fa Sol Fa.Cảm âm Tâm vũ (心 雨)
Nguồn: Cảm âm Tâm vũ (心 雨)

No comments:

Post a Comment