CẢm âm sáo trúc bài Người ấy

Hôm qua anh thấy ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy.

m2-m2-f2-s2-m2-r2-s2, -d2-d2-r2-m2-d2-x-r2,m2.

Giật mình nhận ra không phải,, em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu ??

l-l-x-d2-r2-m2,, -d2, -s2-s2-f2-m2-d2-r2-m2-r2 ??

Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu.

m2-m2-f2-s2-m2-r2-s2, -d2-d2-r2-m2-d2-x-r2,m2.

,,Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm,, gì đây?

l-l-x-d2-r2-m2-r2-d2, -s2-s2-f2-m2-d2-x-d2 ?

= = = = = = = = = = = = = =

Chờ một lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này.

d2-x-d2-s2-l2-l2-l2, -s2-s2-f2-s2-s2-m2.

Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người,, ấy.

s-f2-m2-f2-m2-f2-m2-d2-r2-m2.

Chờ một lần anh muốn suy nghĩ anh đã làm sai điều gì.

d2-x-d2-s2-l2-l2-l2, -s2-s2-f2-s2-s2-m2.

Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy ??

s2-s2-l2-l2-l2-l2-x2-d3-r3 ??

—————————–

Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu?

s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2-m2-r2-d2-r2 ?

Người ấy có biết tính em hay trách móc,, thích nuông chiều.

s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2,, -d2-d2-x.

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều,

x-d2-x-l, -x-d2-x-s,

Sao cho lòng vơi bớt đi, bao,, đêm đầy mong.

d2-d2-x-d2-f2-m2, -r2,, -r2-d2-r2.

—————————–

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?

s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2-m2-r2-d2-r2 ?

Người ây có biết quý em hay yêu thương,, em thật lòng.

s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2,, -d2-d2-x.

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều,

x-d2-x-l, -x-d2-x-s,

Sao cho lòng vơi bớt đi, nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh…

d2-d2-x-d2-f2-m2, -r2-d2, -f2-m2-r2-x-d2…CẢm âm sáo trúc bài Người ấy
Nguồn: CẢm âm sáo trúc bài Người ấy

No comments:

Post a Comment