Cảm âm sáo trúc bài Ngày tết quê em

L2 L2 L2 L2 SOL2 L2 SOL2 M2 |

M2 M2 M2 M2 R2 M2 R2 D2 |

L2 L2 L2 L2 SOL2 L2 SOL2 M2 |

M2 M2 R2 D2 SOL L |…..


L M2 M2 M2 SOL2 M2 M2 |

L R2 R2 R2 M2 R2 R2 |

M SI SI SI R2 R2 |

M SI SI R2 M2 R2 D2 |……


M2 L2 L2 L2 SI2 L2 L2 |

[L2-SOL2-M2-R2] SOL2 SOL2 SOL2 [L2-SOL2-M2-M2] |

L R2 R2 R2 [M2-R2-M2] |

M SI SI SI [D2-SI-L]….|Cảm âm sáo trúc bài Ngày tết quê em
Nguồn: Cảm âm sáo trúc bài Ngày tết quê em

No comments:

Post a Comment