Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year

Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô

Đô Rê Mi Sol Đố Rế Si

Si Đố La La Si Sol

Đố Si Si La La Sol Sol x2


Mi Fa Sol Rế

Mi Fa Sol Mí

Mi Fa Sol Đố Si La Si La Sol Sol

La Sol Sol Sol La Sol Fa Mi Fa Sol

Sol Fa Mi Rê x2


Sol Fa Mi Rê

Fa Fa Mi Rê ĐôCảm âm sáo trúc bài hát Happy new year
Nguồn: Cảm âm sáo trúc bài hát Happy new year

No comments:

Post a Comment