Cảm âm sáo trúc bài Giấc mơ trưa

MR D, R S. R S D’ D’. R S R’ R’

M’R’ D’ , R’ L, L R, D’ R’ LS

MR D, R S. R S D’ D’. R S D’R’ D’

D’R’ L, D’ L, L R, D’ R’ LS


S S’, M’ M’ M’R’ D’ R’ D’

S M’S’ M’ M’ , M’R’ D’ R’ M’

L R’M’ R’ R’, R’D’ L’ D’ R

L R’M’ R’ R’ ,R’D’ L D’ S

S M’S’ M’ M’ , M’R’ D’ R’ M’

L R’M’ R’ R’, R’D’ L’ D’ R

L R’M’ R’ R’ ,R’D’ L D’ S

S S’, M’ R’ D’Cảm âm sáo trúc bài Giấc mơ trưa
Nguồn: Cảm âm sáo trúc bài Giấc mơ trưa

No comments:

Post a Comment