Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

rề la la la/ la la re’ / đô là

đàn theo ta đi qua con suối con khe

sol la re’/ la la/la sol fa

qua nương rẫy qua bao nhiêu đồi

rề sol sol sol/ sol la re/ la sol

dan theo ta di danh my dem ngay

sol la’/ fa sol/ la do re re re

giữa rừng xanh xây muôn câu ca

nhanh

re re re re fa

em ko ăn cơm cháy

re re re dô là

em ko ăn cơm hòn

là rê/ rê đô là

thì em ăn đòn

sol sol sol/ sol la

khi (ko nhớ lời)..trên núi

sol sol sol /fa re

khi con nai kêu mồi

là rê rê đô là

đàn vẫn bên mình

dk2

rề la đố rề/ la đố rề/ la sol la đố

dù bom đạn lấp đường lấp lối

la la do sol/ do la do re la

ra chiến trường ta vượt thác nghềnh

là mi mi mi là(thấp) la(ca)o rê rê

đàn vẫn bên ta tải đạn nuôi quân

re mi fa/ re fa mi re fa mi re la

trong gian khó, đàn với ta hát khúc tang tình

khung thay đổi 1. làm lại từ đầu

la do la sol/ la fa sol la sol do

giữ đất quê hương trở về tiền tuyến

khung thay đổi 2( 2 câu kết)

fa sol la/ la sol do la sol

la do la sol la fa sol re re reCảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư
Nguồn: Cảm Âm Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư

No comments:

Post a Comment