Cảm âm Quê em mùa nước lũ

SIB S SIB D2 R2-M2 R2 SIB D2 SIB R2 S

S R S L, L-SIB L S R S L

SIB SIB F2-S2 F2 F2 F2 F2-s2 R2-F2 SIB S2

D2-R2 S S SIB D2 D2 D2 D2-R2 S S D2-R2


SIB S SIB D2 R2-M2 R2 SIB D2 SIB R2 S

S R S L, L SIB L S R S L

SIB SIB F2-S2 F2 F2 F2 F2-s2 R2-F2 SIB S2

D2-R2 S S SIB D2 D2 D2 D2-R2 Sib-R2 SIB l-S


F2 …F2-S2 R2-S2 F2 F2 F2-S2 R2-S2 F2 F2 F2 F2 F2 R2-F2 SIB S2

L2 L2-D3 R2 R2-S2 L2 L2-D3 R2 R2-S2 L2 L2 L2 L2-D3 R2-F2 SIB S2


SIB S SIB D2 R2-M2 R2 SIB D2 SIB R2 S

S R S L, L SIB L S R S L

SIB SIB F2-S2 F2 F2 F2 F2-s2 R2-F2 SIB S2

D2-R2 S S SIB D2 D2 D2 D2-R2 SIB-R2 SIB L-SCảm âm Quê em mùa nước lũ
Nguồn: Cảm âm Quê em mùa nước lũ

No comments:

Post a Comment