Cảm âm ngày hạnh phúc

Ngày hạnh phúc


fa sol lá fa sol lá đô rế đô là

la đố la sol sol sol la đố sol la

fa sol lá fa sol lá đô rế đô là

là đô fa’ mi fa’ mi rê đồ rê


là rê mi fa’ fa’ fa’ mi rề fa’ mi rê đồ

sib đô rế mí rê rê rê đô-rê mi fa’

là rê mi fa’ fa fa mì fa sol lá fa đồ

mi mi mi mi mi rề mi


fa fa sol la la la sol la rế đô là

là đô rế sol sol sol la đố sol la

fa fa sol la la la sol la rế đô là

là đô rế sol đô đô là đô rếCảm âm ngày hạnh phúc
Nguồn: Cảm âm ngày hạnh phúc

No comments:

Post a Comment