Cảm âm ngày ấy bạn và tôi

Đồ sol fa sol fa sol đồ đồ

Đô sol fa sol fa sol la sol_fa

Fa sib sib đô2_rê2 đô2

La sol fa fa

Rê fa rê fa la đô2 sol


Đồ sol fa sol fa sol đồ đồ

Đô sol fa sol fa sol la sol_fa

Fa sib sib đô2_rê2 đô2

La sol fa fa

Rê fa rê fa sol la đô2


Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2

Rê2 rê2 rê2 fa2 rê2 la2 sol2 mi2 rê2 đô2

Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2

Rê2 mi2 fa2 rê2, rê2 mi2 fa2 sol2


Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2

Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa

Fa sib la sib la fa la sol fa sol

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2

Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2

Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2


La la la la đô2 sol

La sol fa mi fa sol rê đô

Đô đô rê fa fa, fa la sol_fa fa

Sib la sib la sib la fa la sol fa sol


La la la la đô2 đô2 đô2 la sol

La sol fa mi fa la la

La sol fa rê fa

Fa2 mi2 fa2 đô2

Sol la sib la sib la sib sol


Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2

Rê2 rê2 rê2 fa2 rê2 la2 sol2 mi2 rê2 đô2

Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2

Rê2 mi2 fa2 rê2, rê2 mi2 fa2 sol2


Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2

Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa

Fa sib la sib la fa la sol fa sol

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2

Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2

Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2


Sol2 sol2 la2 sol2 fa2

Đô2 đô2 rê2 fa2 fa2 rê2 fa sol

Đô2 rê2 mi2 fa2

Đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 rê2 fa2 fa2 rê2 fa2 rê3


Mi2 mi2 đô2, đô2 la đô2 rê2

Rê2 rê2 rê2, fa2 rê2 đô2

Đô2 la đô2, sol2 sol2 la2 fa2

Rê2 fa2 fa2

Sol2 fa2


Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2

Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 rê2 fa

Fa sib la sib la fa la sol fa sol

Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la2

Fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 rê2 đô2

Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2


Đô2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2Cảm âm ngày ấy bạn và tôi
Nguồn: Cảm âm ngày ấy bạn và tôi

No comments:

Post a Comment