Cảm Âm Mùa Đông Không Lạnh

l s l, l s f, d’ d’

l s f, f l s, d r

l s l, l s f, d’ s

f s l, s l d’ r’


r’ f’ r’, d’ l d’

s l d’, l s f d l

r’ f’ m’ m’ r’ m’

d’ r’ m’, f’ m’ f’ m’ r’.


L d’ r’ r’ r’ r’ r’ m’ f’ r’ m’ r’ d’

s l d’ d’ l d’ r’ d’ l

l d’ r’ r’ r’ r’ r’ m’ f’ r’ m’ r’ d’

d’ l d’, r’ m’ r’ d’ s l r’


l d’ r’ r’ r’ r’ r’ m’ f’ r’ m’ r’ m’

d’ d’ d’, r’ m’ r’ d’ s l

l d’ r’ r’ r’ r’ r’ m’ f’ l’ s’ f’ s’

l’ s’ f’, s’ f’ m’, r’ d’ r’Cảm Âm Mùa Đông Không Lạnh
Nguồn: Cảm Âm Mùa Đông Không Lạnh

No comments:

Post a Comment