Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài


Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề…Rế Đô Là


Rề Mi Fa Lá Sol Fa Mi Rê Đồ,Rề Mi Fa Mi Rê Đồ Rê


Sol Sol Lá Sí Rề Fa,Sol Sol Lá Sí Fa Rề


Rề Mi Fa,Mi Fa Sol La Rế Đô Là


ĐK:


Là Fá Mi Rê,Mí Rê Đô Là


Là Fá Mi Rê Đô Fa Sol Lá


Rề Lá Lá Sol, Sol Lá Sol Fa Rề, Fa Sol Lá Sol Lá


Là Fá Mi Rê,Mí Rê Đô Là


Là Fá Mi Rê Đô Fa Sol Lá


Rề Lá Lá Sol,Sol Lá Sol Fa Rề,Fa Sol Lá Đố La


Là Fá Mi Rê…..Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
Nguồn: Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

No comments:

Post a Comment