Cảm âm lời bài hát Đất phương nam

Cảm âm lời bài hát Đất phương nam


 


Đoạn chậm (nhịp 2/2)


la xi la, sol fa rè, rè fa la ré xi xi la

fa do ré fá ré, ré la la fá mí mí

mí mí ré do do, la do la fa ré

rè fa la ré xi xi la, xi fa la rè xi la sol fa

do do do do, do fa do do la do ré

mí mí mí mí la, mí sól, fá lá fá mí ré


Đoạn nhanh (nhịp 2/4)


fa do ré, ré fá sól fá la do ré

ré ré lá sól fá ré, ré sól lá sól fá sól

fá lá sól sól, lá sól ré fá sól ré do

la do ré ré ré ré do la do la ré sol

fa la fa la sol, fa rè fa sol la

mí mí la la sól mí, sól mí ré do

la la mí, lá fá mí réCảm âm lời bài hát Đất phương nam
Nguồn: Cảm âm lời bài hát Đất phương nam

No comments:

Post a Comment