Cảm âm Lệ tình

Rê Fá Mi Rê Đồ Rế Là

Rê Đồ Rê Fá Mí Mi Rề Mi Fá

Fà SoL Lá Lá Lá Lá SoL

Fá Mí Rê Mí Đồ

Rề Fá Mi Rê Đồ Rê

Rê Fá Mi Rê Đồ Rế Là

Rê Đồ Rê Fá Mí Mi Rề Mi Fá

Fà SoL Lá Lá Lá Lá SoL

Fá Mí Rê Mí Đồ

Rề Fá Mi Đồ Rề Fá Mi Rê Đồ Rê

Là Đồ Rê Lá SoL Fa Mì Fa Fa

Fá Mi Rê Rê Đồ Rê-Mí Là

Là Đồ Rê Lá SoL Fa Mì Fa Fa

Fá Mi Rê Rê Đồ Rê-Mí RêCảm âm Lệ tình
Nguồn: Cảm âm Lệ tình

No comments:

Post a Comment