Cảm âm Kiếp đỏ đen

KIẾP ĐỎ ĐEN


Giờ ta chẳng còn chi


rề la la sol la


Mãi trắng tay mà thôi


sol lá sol fà sol


Đời bạc gian lắm phủ phàng

fa rề fa sol lá mì


Tiền khó kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết

rề lá lá sol lá sol la rế đô rế


Tay không trắng tay lại về không

đô đô rế đô la sol la

Đời phiêu lưu là thế

rề la la sol la


Không biết đến ngày mai


sol lá sol fà sol


Nên giờ đây mới đắng cay


fa rề fa sol lá mì


Ngồi trước tắm gương sáng rọi vào đó mới thấy

rề lá lá sol lá sol la rế đô rế


Thân xác hoang tàn không nhận ra

rê mí rê đô đô là rê

Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây


rê rê rê đồ rê đô đô đô là đô


Kiếp sống không nhà không người thân

rế rế đô là la sol la


Ta mang bao tội lỗi

rê rê rê đồ rê


Người ơi ta đâu còn chi

là mi mi mi rề mi


Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen

fa’ fa’ fa’ mi rê đồ rêCảm âm Kiếp đỏ đen
Nguồn: Cảm âm Kiếp đỏ đen

No comments:

Post a Comment