Cảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em

Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol Fa Mi Rê Đô

Mi Sol La La La Sì Sì Mi Mi

Mi Fa Sol La La Đô Sì Sì Sì La Sol Sol Sol Sì Đô Đô Rê Mi Fa Fa Fa Mi Fa Mi Rê Đô Rê

Mi Fa Sol Sol Sol Mi Sol Fa Mi Rê Đô

Mi Sol La La La Sì Sì Mi Mi

Mi Sol La La La Đô Sì Sì Sì La Sol Sol Sol Si Đố Đố Mí Rế Fá Rế Fá Rế Fá Rế Fá Sól Rế Mí


Sol Đố Mí Rế Rế Rế Mí Fá Rế Si Si Mí Đố Đố

Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Fá Fá Sól Rế Mí

Rế Mí Đố La La La Đố Mí

Mí Si La Sol Sol Mí Đố

Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Fá Fá Rế Đố Mí


Sol Đố Mí Rế Rế Rế Mí Fá Rế Si Si Mí Đố Đố

Đố Mí Rế Fá Fá Fá Fá Rế Fá Sól Rế

Rế Mí Đố La La La Đố Mí

Mí Rế Fá Sól Sól Si Đố

La Si Đố Fá Đố Sol Đố La La Si SolCảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em
Nguồn: Cảm Âm Không Cần Phải Hứa Đâu Em

No comments:

Post a Comment