Cảm Âm Điều Ước Giản Đơn

Cảm Âm Điều Ước Giản Đơn


Cảm Âm Điều Ước Giản Đơn


Đoạn 1:
Mi Đố Si La Si Đố Si Sol La Sol Sol Fa Sol
Đố Si La Si Đố Rế Si La Si Đố Sol La
Mi Đố Si La Si Đố Si Sol La Sol Sol Fa Sol
Đố Si La Si Đố Rế Si La Si Đố Sol La

ĐK
Sol Đố Mí Rế Mí Đố Mí
Fá Rế Mí Rế Mi La Si Đố Si Đố Mí Sol Rế Mí Đố Mí Rế
Sol Đố Mí Rế Mí Đố Mí
Fá Rế Mí Rế Mi La Si Đố Si Đố Mí Sol La

Đoạn 2:
Mi Đố Si La Si Đố Si Sol La Sol Sol Fa Sol
Đố Si La Si Đố Rế Si La Si Đố Sol La
Fa Sol La Rế Mí Si Đố Mí Si Đố
La Sol La Si Rế Mí Mí Mí Rế

ĐK
Sol Đố Mí Rế Mí Đố Mí
Fá Rế Mí Rế Mi La Si Đố Si Đố Mí Sol Rế Mí Đố Mí Rế
Sol Đố Mí Rế Mí Đố Mí
Fá Rế Mí Rế Mi La Si Đố Si Đố Mí Sol La

Kết
Đố Si La Si Đố Rế Si La Si Đố Sol LaCảm Âm Điều Ước Giản Đơn
Nguồn: Cảm Âm Điều Ước Giản Đơn

No comments:

Post a Comment