cảm âm Đi cấy

ĐI CẤY


Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen


Sol rê (rê)mi rê rê sol sol rê (rê)mi rê rê sol


Ăn cơm bằng đen đi cấy sáng trăng


Sol sol rê rê (sol)la si (si)la sol


Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng


Sol la sol la fa fa sol la (fa)sol fa sol


Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm


(si)la sol si rế (si)rế si la sol


Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho


(si)rế si la sol si sol sol la


Cầu cho trong ấm êm êm lại ngoài êm


Sol la la (rế)si la (la)sol mi solcảm âm Đi cấy
Nguồn: cảm âm Đi cấy

No comments:

Post a Comment