Cảm âm Hồng lâu mộng (引子/Dẫn Tử)

Re2 mi2 re2 re2 là đô1 re2 re2 là

son la son son rề fa son son rề

fà son lá lá rề lá son

là đo1 re2 mí2 re2 mi2 re2 mi2 là đo1

đo1 re2 fá2 mi2 fá2 mi2 re2 re2 đo1

re2 fà lá son rề fá mi rê đồ

đồ rê fa rề lá son lá son lá

mì đo1 la son mi lá son lá đồ fá Rê

(câu cuối) fa2 re2, fa2 son2 fa2 son2 fa2 son2 re2 , fa2 re2

 Cảm âm Hồng lâu mộng (引子/Dẫn Tử)
Nguồn: Cảm âm Hồng lâu mộng (引子/Dẫn Tử)

No comments:

Post a Comment