Cảm âm Hãy xem là giấc mơ

Nhạc dạo

Là Mí Rê Đô Là , Si Đố Si SoL Mì

Là Mí Rê Đô Là ,Si Đố Si SoL` La
Bắt Đầu

Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL

Mì SoL La SoL` La Đố Si SoL Mì

Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL

Mì SoL La SoL` La Đố Si SoL` La

Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL

Mì SoL La SoL` La Đố Si SoL Mì

Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL

Mì Đố Si Si Si La SoL` Mi`-SoL Lá

Đồ Rê Mí Mí Mí Rê Mí ,Rề Mi SoL SoL SoL Lá SoL

Mì SoL La La La Đố La SoL Mì

Đồ Rê Mí Mí Mí Rê Mí ,Rề Mi SoL SoL SoL Lá SoL

Mì SoL La La La Đố La SoL` La

Đồ Rê Mí Mí Mí Rê Mí ,Rề Mi SoL SoL SoL Lá SoL

Mì SoL La La La Đố La SoL Mì

Đ Rê Mí Mí Mí Rê Mí ,Đồ Rề Mi SoL SoL SoL Lá SoL

Mì SoL La SoL` La Đố Si La SoL`Mi-SoL LáCảm âm Hãy xem là giấc mơ
Nguồn: Cảm âm Hãy xem là giấc mơ

No comments:

Post a Comment