Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

Cảm âm Biết Tìm Đâu


là đồ rê đồ rê,rê fa’ mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol’ mi rê đồ là rê

là đồ rê đồ rê,rê fa’ mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,sol đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol’ mi rê đồ là rê

rề mi fa fa’-mi rê đồ la rê
rề mi fa fa’-mi rê đồ rế-đô là
sol la si đô rế ,rê mí rề rề mi la
mi fa’ mi rê đồ rế-đô la

là đồ rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol’ mi rê đồ là rêCảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi
Nguồn: Cảm âm Hai Dòng Ngược Xuôi

No comments:

Post a Comment