Cảm Âm Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vong

Sòl Sòl Đô Mi Rê Rê Đô Là

Sòl Là La Sol Mi Mi Rê Mi

Đô Đô Đố Si La La Sol La

Sol La Mi Rê Rê Đô Rê Sol

Sol Sol Rế Đố Mí Mí Đố La

Sol Đố La Mi Mi Rê Mi Mi

Mi Mi Sol Đô Rê Rê Đô Là

Sòl Là Sol Mi Rê Rê Là Đô


Đố Đố Đố Sol La Đố Si Sol La La La

Si Si Si La Si Đố Sol Mi Sol Sol Sol

Là Đô Sol Mi Rê Mi Rê Fa La Sol Mi Sol

Sol La Đố Mí Si Rế

Mí Đố Mí La Sol La Đố Sol La Mi Rê Mi

Là Đô Mi Rê Đô Rê Rê Fa La Sol Mi Mi Rê ĐôCảm Âm Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vong
Nguồn: Cảm Âm Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vong

No comments:

Post a Comment