Cảm âm Giữ mãi bóng hình em

Cảm âm Giữ mãi bóng hình em


Là Sì Đô Là Sì Đô Là

Là Sì Đô Mi Rê Mi Rê Đô

Là Sì Đô Là Đô Đô Đô Rê Mi Rê Mi Rê Mi Mi

Rê Mi Fa Mi Fa Mi Rê

Mi Rê Mi Rê Mi Rê Đô

Rê Đô Rê Đô Rê Đô Đô Rê Fa Mi


Là Sì Đô Là Sì Đô Là

Là Sì Đô Mi Rê Mi Rê Đô

Là Sì Đô Là Đô Đô Đô Rê Mi Rê Mi Rê Mi Mi

Rê Mi Fa Mi Fa Mi Rê

Mi Rê Mi Rê Mi Rê Đô

Rê Đô Rê Đô Rê Đô Đô Rê Fa Mi


Mi Đố Đố Si Đố Si Sol

Sol La Sol La Sol La Sol Mi

Rê Đô Rê Rê Rê Rê Đô Mi Rê

Là Sì Đô Đô Đô Đô Đô Rê Mi


Mi Đố Đố Si Đố Si Sol

Sol La Sol La Sol La Sol Mi

Rê Đô Rê Rê Rê Rê Mi Đô Là

Là Sì Đô Đô Rê Fa Mi Đố Si LaCảm âm Giữ mãi bóng hình em
Nguồn: Cảm âm Giữ mãi bóng hình em

No comments:

Post a Comment