Cảm Âm Giã Từ

Mì là đô đô đô

rê-mí là là sòn là

đồ sol lá mì mì mì

mi lá mi rê

rê đồ rê mí

mì mì sib là sib,sib rế rế đô đô

nhắc lại 1 lần nữa


la la la fà la đố mì đồ rê mí

đô đô rê-mí là,là là mí mí rê rê

sib sib sib la sòn si rê mì si là si

sib sib sib la sòn si rê mì la sòn la


mì là đô đô đô

rê-mí là là sòn là

đồ son lá mì mì mì

mi lá mi rê

rê đồ rê mí

mì mì sib là sib,si rế rế đô làCảm Âm Giã Từ
Nguồn: Cảm Âm Giã Từ

No comments:

Post a Comment