Cảm âm Con đường chúng ta đi

Cảm âm Con đường chúng ta đi


            (敢问路在何方)TDK


 


Fa Rề Lá Sol Lá Fa


Mi Rề Mi Sol Lá Fa Rề


Là Rế Là Rế Đô Sib La


Fa Sol La Sí La Sol


Fà Lá Sol Lá Rề Fa Lá


Lá Fa Lá Sol Rê Fa Sol Lá


Là Rế Là Rế Đô Sib La


Sib Sol, Sib Lá Sol Fà Sol Lá


Sol Mì Sol Mì Rê Đồ Rê


ĐK:


Là Đô Là Đố Rế…Fá…Mi Rê Đô Rê


Fá Fá Mi Rê,Mí Rê Đô Rế Là


Fá Fá Mi Rê Đô,Đố Rế Đô Là


Rề Fa Lá Fa Sol Lá Sol


Sol Mi Sol Mi Rê Đồ Rê


Rề Fa Lá Fà Sol Lá Sol


Là Đố….Là Fá,Fá Mi Rê Đô RêCảm âm Con đường chúng ta đi
Nguồn: Cảm âm Con đường chúng ta đi

No comments:

Post a Comment