Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

Đồ Đồ Rê Đồ Fa Mi


Đồ Đồ Rê Đồ Sol Fa


Đô Đô Đô La Fa Mi Rê


Lá Lá Lá Fa Sol Fa


 


Đố Đố Rế Đố Fá Mí


Đố Đố Rế Đố Sól Fá


Đố Đố Đố3 Lá Fá Mí Rế


Lá Lá Lá Fá Sól FáCảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)
Nguồn: Cảm âm Chúc mừng Sinh nhật (happy birthday)

No comments:

Post a Comment