Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát

La đô’ fa’ rê’………

rê’ đô’ đô’……

rê’ đô’ (sol la sol)…..

rê la la…

La đô’ fa’ rê’………

rê’ đô’ đô’……

rê’ đô’ (sol la sol)…..

rê fa fa…

La sol la đô’……..

la sol fa rê……

fa sol la…..

(Sol la) rê sol……

xib (sol la)…..

fa (rê đô)


Fa rê rê fa la la la la sol rê sol…..

Fa rê rê rê mi sol sol sol la sol fa sol fa…..Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát
Nguồn: Cảm âm Chàng là Gió Thiếp là Cát

No comments:

Post a Comment