Cảm âm cầu nguyện cho nhau

Cầu Nguyện Cho Nhau


trích bạn JB.Trần Xuân Toản


​ la mi la si đố la sol fa mi


mí rê đố si si si đố si la la


lá lá fá lá lá lá fá sól lá fá mí


mí rế rế rế fá là đố….đố si la si


la mi la la si đố la so fa mi


mí rế đố si si si đố si la la


lá lá fá lá lá lá fá sól lá fá mí


mí rế rế rế sól là đố


đố si la la


đk


la la mí mí .đố mí sól sól ,sól lá fá sól rế


mí mí rế rế ,rế mí là đố


.. rế rế đố si la si la mi


rê rê si si sol sol la la​Cảm âm cầu nguyện cho nhau
Nguồn: Cảm âm cầu nguyện cho nhau

No comments:

Post a Comment