Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)

Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)


Đô2 la la đô2 sol si la

Sol mi sol la đô2 rê2 rê2

Si la la si sol đô rê

Sol mi sol la mi rê sol mi


Đô2 la la đô2 sol si la

Sol mi sol la đô2 rê2 rê2

Si la la si sol đô rê

Sol mi sol la mi re sol mi


La mi2 , rê2 rê2 đô2 la sol la đô2 đô2 si la la sol mi la sol

Si la la si sol mi rê

Đô rê mi sol , la si

Đô2 si la


Mi2 rê2 , rê2 đô2 la … Rê sol mi

Đô2 là , la sol mi , la mi2 rê2 …

Đô2 đô2 la si mi rê2 si

Sol la mi sol la đô2 rê

Mi2 rê2 , rê2 đô2 la … Rê sol mi

Đô2 la , la sol mi , la mi2 rê2

Đô2 si la đô2 mi rê2 đô2

Sol la mi sol la si la

Sol la mi sol la sol , mi2Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)
Nguồn: Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)

No comments:

Post a Comment