Cảm âm Beautiful in white

Cảm âm Beautiful in white


Đố Đố Đố Si Sòl


Là Sib Đố…Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì


Là Sib Đố Rế


Đố Đố Đố Si Sòl


Là Sib Đố..Sol Mì, Là Sib Đố Sol Mì


Là Sib Đố Rế


ĐK:


Đô Rê Mi Mi Mi Sól Sól Rề


Đồ Đô Mi Mi Đồ


La La Fá Mi Fá Mi Rê Rê


Đô Rê Mi Mi Mi Sol Sol Rề


Đồ Đồ Mi Mi Đồ


La La La Fa Mi Fa Mi Rê Rê, Đô Đô…Cảm âm Beautiful in white
Nguồn: Cảm âm Beautiful in white

No comments:

Post a Comment