Cảm âm bài 青青河边草

Cảm âm bài 青青河边草


La Sòl La Đố La


Rề Rề Rề Lá Sol


La Sòl La Đố Rế, La… Sol Fà Lá Lá Sol


 


La Sòl La Đố La


Rề Rề Rề Lá Sol


La Sòl La Đố Rế


Rế Si La Sòl La


 


ĐK:


Sí La Sol Fa Mi Rê Đồ


Lá Sol Fa Mi Rê Đồ Rê


Rề Mi Fa Sol La Đố Rế


Lá Sol Fa Mi Rê Đồ Rê


Rề Mi Fa Sol La Đố RếCảm âm bài 青青河边草
Nguồn: Cảm âm bài 青青河边草

No comments:

Post a Comment