Cảm âm bài 九月九的酒

Cảm âm bài 九月九的酒


Sol Đố Rê Rê Đố


Fa Fa Rề Fa Lá Sol


Sol Đố Đố Rề Đồ, Fa Fa Rê Rê Đồ


Đô Đô Đô Đô Đô Rế Đô


Đô Rế Đô Fà Sol Lá Sol


La La La La Sol Rề, Sol Sol Sol Đố


Đô Đô Đô Đô Đô Rế Đô


Đô Rế Đô Fà Sol Lá Sol


La La La La Sol Rề, Sol Fa Rề Rề ĐồCảm âm bài 九月九的酒
Nguồn: Cảm âm bài 九月九的酒

No comments:

Post a Comment