Cảm âm bài Đường Về Hai Thôn

Cảm âm Đường Về Hai Thôn


Re sol re2 re2 re2 fa2 re2 do2 do2 do2 sib do2 re2

Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái

Re sol do2 do2 do2 re2 do2 sib sib sib la sib la sol

Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co, cỏ hoa nối dài

Re2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2 re2 re2 do2 fa2 re2

Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau

Re2 sol re2 do2 do2, do2 fa2 do2 sib sib

Có tằm mến thương dâu, Có trầu vấn vương cau

La sib do2 do2 re2 re2 mib2 re2 do2 sib sol

và đào tơ thơm ngát, ngát hương trinh ban đầu


Re sol re2 re2 re2 fa2 re2 do2 do2 do2 sib do2 re2

Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa

Re sol do2 do2 do2 re2 do2 sib sib sib la sib la sol

Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa

Re2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2 re2 re2 do2 fa2 re2

Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ

Re2 sol re2 do2 do2, do2 fa2 do2 sib sib

Có giàn mướp xanh lơ, Có hồ cá nên thơ

La sib do2 do2 re2 re2 mib2 re2 do2 sib sol

mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ


So12 fa2 fa2 fa2 re2, sol do2 re2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2

Mỗi đêm trăng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao

Do2 do2 do2 sib sol, re sol sib re2 do sib la sol la

Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung êm vui dường bao

Re2 sol2 sol2 sol2 do2, do2 fa2 fa2 fa2 sib, La do2 do2 mib2 re2 sib sol re2

Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau

Re2 sol2 sol2 sol2 do2, do2 fa2 fa2 fa2 sib

Chày dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu

La do2 do2 mib2 re2 do2 sib sol

Rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu


Re sol re2 re2 re2 fa2 re2 do2 do2 do2 sib do2 re2

Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng

Re sol do2 do2 do2 re2 do2 sib sib sib la sib la sol

Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài

Re2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2 re2 re2 do2 fa2 re2

Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi

Re2 sol re2 do2 do2, do2 fa2 do2 sib sib

Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi

La sib do2 do2 re2 re2 mib2 re2 do2 sib sol

và vành môi trai gái góp bao câu ca yêu đời

Re sol do2 re2, re2 fa2 re2 do2, do2 re2 do2 sib re2 sol2 sol2

Nhịp cầu đưa lối, chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quêCảm âm bài Đường Về Hai Thôn
Nguồn: Cảm âm bài Đường Về Hai Thôn

No comments:

Post a Comment