Cảm âm bài nhất tiễn mai

– Nhạc dạo
L D R F’ M R D L D L
R F S L S F S F M Rg
L D R F’ M R D L D L
R F S L S F S F M R

– Vào bài
R R L S F M F’ M R D R

R R F R F S S L Sib L S L

L D R D L S F S L S L R

M M R D M

D Sib L F’ M R


R R L S F M F’ M R D R

R R F R F S S L Sib L S L

L D R D L S F S L S L R

M M R D M

D Sib L F’ M R


R R’ D R’ L D L D R’

D’ S S L D L S L

F R R, F R R D R’ L S L


R R’ D R’ L D L D R’

D’ S S L D L S L

F R R L S L D R L S L


R R’ D R’ L D L D R’

D’ S S L D L S L

F R R L S L L D’ D RCảm âm bài nhất tiễn mai
Nguồn: Cảm âm bài nhất tiễn mai

No comments:

Post a Comment