Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai (tone mi)

Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai


(tone mi)


 


Mi fa sol sol sol sol sol

Mi fa sol sol sol sol sol

La si do2 mi mi re mi

Sol sol fa fa mi re do, mi sol re do

Sol sol fa fa mi fa sol mi re


Mi fa sol sol sol sol, sol sol sol sol sol

La si do2 mi mi re mi

Sol sol fa fa mi re do, mi sol re do

Sol sol fa fa mi fa sol la sol


La si do2 do2 re2 do2, do2 si do2 la sol

Sol la do do do mi sol re

La si do2 do2 re2 do2, do2 si do2 la sol

Sol la do2 do2 do2, do2 mi2 re2 do2 mi2 re2


Mi2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 re2 sol2 re2

Do2 do2 re2 do2 si la si mi2 si

La re2 mi2 re2 do2 la, sol re2 mi2 re2 do2 la

La re2 mi2 re2 do2 la sib do2Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai (tone mi)
Nguồn: Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai (tone mi)

No comments:

Post a Comment