Cảm âm bài hát Xuân Này Con Không Về

Fa Sol Fa Đô Đô Fa Sol Đố Đố

Đố Rế Đô Sol Sol Đố Rế Fá Fá

Fá Sól Fá Đố Đố Rế Sól Đố

Đố Rế Đố Fa Sol La, Sol Đố Đố Đố La Sol Fa Sol

Fa Sol Fa Đô Đô Fa Sol Đố Đố

Đố Rế Đô Sol Sol Đố Rế Fá Fá

Fá Sól Fá Đố Đố Rế Sól Đố

Đố Rế Đố Fa Sol La, Sol Đố Đố Đố La Sol Đố Fa

ĐK :

Fá Rế Đố Sib Đố Sol Đố Rế

Rế Đố Sol Đố Fa Sol Đố, La Sol La Đố Fa Rê Fa Sol

Đô Rê Fa Sol Sol Sib Đố Đố

Mí Rế Đố Đố Sol Đố Rế Mí, Mí Rế Sól Sól Fá Sól ĐốCảm âm bài hát Xuân Này Con Không Về
Nguồn: Cảm âm bài hát Xuân Này Con Không Về

No comments:

Post a Comment