Cảm âm bài hát Tình yêu lung linh

La rê rê rê la đô đô, sol la sib sib đô rê la


Rê đô đô rê mi,la đô mi đô đô rê rê


La rê rê rê la đô đô, sol la sib rê đô rê la


Fa rê rê rê, mi đô đô đô, mi mi rê mi đô rê rê


Mi fa sol sol sol rê sol, rê mi fa fa fa la fa


Đô rê mi đô rê mi đô đô rê la


Mi fa sol sol la sol la sol


Rê mi fa la fa-fa sol fa


Mi mi mi mi mi mi mi mi sol la


La fa fa la fa fa la fa fa la sol fa sol, fa mi rê la


Fa rê rê fa rê rê mi đô đô mi rê đô rê, la sol la


La fa fa la fa fa la fa fa la sol fa sol, fa mi rê la


Fa rê rê fa rê rê mi đô đô mi rê đô rêCảm âm bài hát Tình yêu lung linh
Nguồn: Cảm âm bài hát Tình yêu lung linh

No comments:

Post a Comment