Cảm âm bài hát Tình Xưa Nghĩa Cũ

La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố

La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL

SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê

Rê La SoL Fa Rê Đô RêMi Rê Đô

La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố

La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL

SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê

Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa

SoL Fa SoL Rế Đố La SoL Fa SoL La

La SoL La Đố Rế Đố Rế Mí Rế

Rế La Đố Fá Rế Đố La Đố SoL

SoL La SoL Fa SoL Fa SoL La Đố

Fá Rế Đố La SoL La Đố Rế Fá Mí Rế Đố

La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL

SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê

Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê FaCảm âm bài hát Tình Xưa Nghĩa Cũ
Nguồn: Cảm âm bài hát Tình Xưa Nghĩa Cũ

No comments:

Post a Comment