Cảm âm bài hát Nụ hôn và giọt nước mắt

nhạc dạo:


Rế Đô Là SoL La Đô La SoL Lá Rê

Rề Lá Lá SoL Fa Đố SoL La

La SoL La Đô Rê Fa Mi Đồ Rê

Đố La SoL Đố La

SoL Lá Rề Fà SoL Mi Đồ Rê


bắt Đầu:

Là Rê Rê Đồ Rê Là Mi Mi Rề Mi

Fa’ Fa’ Fa’ Mi Rê Đò

Là Rê Rê Đồ Rê Là Mi Mi Rề Mi

Fa’ Fa’Fa Mi Fa SoL


SoL SoL SoL Fa SoL Lá SoL Rề

Lá Lá Rê Đồ Rế Là

SoL Rế Đồ Mí Rê Đồ Rê


Fa SoL Lá Đố Si Là Đố Si

SoL Mì Mì SoL La La La

Rề SoL La Sí

Rề SoL Lá Đồ Mí Rê Đô RêCảm âm bài hát Nụ hôn và giọt nước mắt
Nguồn: Cảm âm bài hát Nụ hôn và giọt nước mắt

No comments:

Post a Comment