Cảm âm bài hát Ngày xuân long phụng xuân vầy

Cảm âm bài hát Ngày xuân long phụng xuân vầy


Đồ Đố2 Đố2 Là Si Đố2 Sol Sol


Lá Sol Fà, Fà Sol La Rế2 Đô2


Rế2 Fà Fà, Fà Rế2 Đô2 Rế2 Fà


Rề Fa Si La Sol Fà Lá Lá Sol


 


Đồ Đố2 Đố2 Là Si Đố2 Sol Sol


Lá Sol Fà, Fà Sol La Rế2 Đô2


Rế Fà Fà, Fà Rế Đô Rế Fà


Rề Fa Si La Sol Rề Fa Fa Fa


ĐK:


La Đố2 La Sol


Lá Sol Fà, Fà Sol Lá Đồ


Rề Fa Sol Đồ


Fà La Đố2 La Sol, Fà Lá Fà Sol


 


La Đố2 Lá Sol


Lá Sol Fà, Fà Sol Lá Đố2


Rế2 Rế2 Fà , Fà Fà Rế2 Đô2 Rế2 Fà


Rề Fa Si La Sol Rề Fa Fa FaCảm âm bài hát Ngày xuân long phụng xuân vầy
Nguồn: Cảm âm bài hát Ngày xuân long phụng xuân vầy

No comments:

Post a Comment