Cảm âm bài hát Love you and love me

Đố Đố Mi Si Si Sol La Sol Fa Sol

Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi

Đố Đố Đố Si Sol Sol La Sol Fa Sol

Rê Mi Rê Rê Rê Rê Đô Sol

Rê Mi Rê Rê Rê Mi Sol Sì Là

Là Mi Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sol Sol

Rê Mi Rê Rê Rê Mi Sol Sì Là

Là Là Rê Rê Đô Sì Sòl Sòl Sì Là


ĐK:


Đố Si Sol Mi Đố Si Sol Mi

Rê Rê Mi Sol Sol La La La Si Si

Đố Si Sol Mi Đố Si Sol Mi

Đô Rê Rê Mi Sol Mi Sol La La La Si Si


Đố Đố Mi Si Si Sol La La La Sol Mi Sol

Đô Rê Mi Rê Rê Đô Rê Mi

Đố Đố Đố Si Sol Sol La La La Đố La Sol

Đô Rê Mi Đô Rê Đô Mi Sol Sòl Sòl Sì SòlCảm âm bài hát Love you and love me
Nguồn: Cảm âm bài hát Love you and love me

No comments:

Post a Comment