Cảm âm bài hát Giấc Mơ Trưa

Mi Rê Đồ Rê Sol

Rê Sol Đố Đố, Rê Sol Rế Rế

Mí Rế Đố Rế La, La Rê Đố Rế Sol

Mi Rê Đồ Rê Sol

Rê Sol Đố Đố, Rê Sol Rế Đố

Mí Rế Đố Rế La, La Rê Đố Rế Sol

ĐK :

Sol Sól Mí Mí Mí Rế Đố Rế Đố

Sol Sól Mí Mí Mí Rế Đố Rế Mí

La Mí Rế Rế Rế Đố La Đố Rề

La Mí Rế Rế Rế Đố La Đố Sol

Sol Sól Rế Đố .Cảm âm bài hát Giấc Mơ Trưa
Nguồn: Cảm âm bài hát Giấc Mơ Trưa

No comments:

Post a Comment