Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

Cảm âm bài hát Day by day T-ARA


             (데이 바이 데이)


Đoạn dạo


Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Fa Sol Mi Rê Đồ


Rê Sol Rê Đô Rê Fá Rê, Fa Fa Sol Lá Sib Lá Sol


Vào bài


Rê Rê Sol Rê Rê Đô Đô Rê Fa Rê


Fa Fa Fa Fa, Fa Sol Mi Rê Đồ


Rê Rê Sol Rê Rê Đô Đô Rê Fa Rê


Fa Fa Fa Fa, Sol Lá Sib Lá Sol


ĐK:


Rê Sol Lá Sib..Đố Rế Đố Rế Đố Sol Đô


Sib Đố Sib La Sol Fa Lá Sol


Rê Sol Lá Sib..Đố Rế Đố Rế Đố Sol Đô


Sib Đố Sib La Sol Fa Lá Sol


 


Lá Sol Fa Sol La Đố Rế Đố , Rế Đố Sib La


Sib, Rế Đố La Sol


Đố, Rế Đố Sib La


La-Sib La Sol


La-Sib La Sol


 


Sol Sol La Sib-Sib Lá Rê Rê


Fa Fa Fa Sol Lá Sib Lá Sol Fa Sol


Sol Sol La Sib Đố Lá Fa Fa


Sib Lá, Sol Sol Lá Sib Đố Rê.Cảm âm bài hát Day by day T-ARA
Nguồn: Cảm âm bài hát Day by day T-ARA

No comments:

Post a Comment