Cảm âm bài hát Cô Gái Mở Đường

Cảm âm bài hát Cô Gái Mở Đường


La Đố đồ Fa, Đô Đô rế rế….

Fá fá rê rê-đô là đô-rế đô-sòn….

sòn la la, la-đố đố rề fa…

fa-son rề đồ, đồ fa son Đố đố….

Rê Fá-rê rê fá, rê đồ rê, đô là-đô-rế-đô-sòn….

Fà son son lá son–fa… fà đố la, son lá-son fa-rề…..

Rê Rê Rê-đô là, đô đô mi-rề Đô-Rế….

đô đô đô rế, rế đô là-đô-rế-đô-sòn…

sòn la la, la la-đố rề fa..

sòn la đố la son fà rề Rế Rê-đô-rê….

la đố la sòn-la đố fa-rề….

lặp lại….

câu kết:

la đố la sòn-la mí….. Són fa-rề….


Cảm âm bài hát Cô Gái Mở Đường
Nguồn: Cảm âm bài hát Cô Gái Mở Đường

No comments:

Post a Comment